REGULAMIN SERWISU

(z dn. 4.04.2016)

Poniższy regulamin określa:

  • Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (z jakich usług mogą Państwo skorzystać wybierając Smoka Angielskiego),
  • Wymagania techniczne niezbędne do właściwego działania usługi (jaki sprzęt, oprogramowanie i dodatkowe akcesoria muszą Państwo posiadać),
  • Warunki korzystania i rezygnacji z usługi (sprawy organizacyjne: jak przerwać lub zawiesić korzystanie z usług),
  • Tryb postępowania reklamacyjnego (co robić, jeśli są Państwo niezadowoleni ze świadczonej usługi).

Jeżeli nie znaleźli Państwo w regulaminie wystarczających informacji lub jeśli jakieś kwestie pozostają niejasne, prosimy o kontakt.

Definicje:

Organizator

Organizatorem kursów językowych SmokAngielski.pl jest podmiot Smok Angielski - Doradztwo językowe z siedzibą przy ul. Jana Kurczaba 17, 30-867 Kraków, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa,  pod numerem ewidencyjnym 1753/2011, o numerze REGON: 121474997, NIP: 6792568586.

Uczeń

Uczniem jest osoba fizyczna, która opłaciła kurs lub została wskazana przez osobę prawną, która dokonała wspomnianej opłaty.

Cennik Kursów

Cennik Kursów stanowi zestawienie cen na stronie http://smokangielski.pl w zakładce "Ceny kursów". Określa ono zarówno końcową cenę brutto wszystkich dostępnych pakietów jak również przedstawia cenę pojedynczej lekcji w danym pakiecie trwającej 45 lub 60 min. 

Pakiet OPTI

Pakiet OPTI to tryb nauki, w którym lekcje odbywają się o stałych, z góry wyznaczonych przez Ucznia porach. Uczeń ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu zajęć zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie "Przekładanie zajęć."

Pakiet FLEXI

Pakiet FLEXI to tryb nauki, w którym lekcje odbywają się w wybranych przez Ucznia, elastycznych terminach, a pory zajęć są ustalane na bieżąco z lektorem. W sytuacji, gdy umówienie dogodnej dla Ucznia pory zajęć jest niemożliwe, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby ustalić zastępstwo.

Pakiet EXPI

Pakiet EXPI to tryb nauki o stałych lub elastycznych porach, którego celem jest przygotowanie Ucznia do egzaminu językowego lub doskonalenie znajomości języka specjalistycznego (biznesowego, medycznego, technicznego i innych). W pakiecie EXPI przy wyborze wariantu zajęć o stałych porach Uczniowi przysługuje rabat 10% ceny kursu.

Pakiet SEMI

Pakiet SEMI to intensywny, długofalowy plan nauki, w którym lekcje odbywają się o stałych, z góry wyznaczonych przez Ucznia porach. W pakiecie SEMI Uczniowi nie przysługuje prawo zmiany pory zajęć w trakcie kursu ani przekładania lekcji.

1. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć.

1.1. Zajęcia organizowane są w formie indywidualnej.

1.2. Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

1.3. Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor o ustalonej porze zainicjuje połączenie internetowe z Uczniem.

1.4. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut. Czas ten może być modyfikowany przez Organizatora szkoleń językowych w zależności od wybranego przez Klienta pakietu zajęć.

2. Opłaty i płatności

2.1. Płatności dokonuje się przelewem bankowym, kartą kredytową lub za pomocą systemu płatności elektronicznych Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2.2. Cena jednej godziny lekcyjnej uzależniona jest od wybranego pakietu, zgodnie z Cennikiem.

2.3. Minimalna ilość opłaconych godzin równa jest ilości godzin lekcyjnych w wybranym przez Klienta pakiecie miesięcznym (co najmniej 4 godziny).

3. Wymagania techniczne

3.1. Aby zapisać się na kurs, Uczeń powinien posiadać:
- komputer (wymagania systemowe dla komputera zgodne z informacjami podanymi na stronie https://www.skype.com/pl/download-skype/skype-for-windows/ ),
- słuchawki stereofoniczne z mikrofonem,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji, z zainstalowanym rozszerzeniem Macromedia Flash,
- szerokopasmowe łącze internetowe
.

4. Materiały dydaktyczne

4.1. Uczeń na własny koszt dokonuje zakupu podręczników wskazanych przez lektora.

4.2. Pozostałe materiały dostarczane są przez Smoka Angielskiego bezpłatnie.

5. Terminy zajęć

5.1. Terminy zajęć ustalane są z Biurem Obsługi Klienta przed rozpoczęciem kursu. Są one niezmienne z wyjątkami opisanymi w punkcie 5.3.

5.2. Spóźnienia.

a). Spóźnienie Ucznia – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Ucznia na podaną nazwę użytkownika Skype (skype ID) lub pod wskazany numer telefonu nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcję uznaje się za przeprowadzoną.

b). Spóźnienie lektora – czas ewentualnego spóźnienia jest doliczany do czasu zajęć. Jeżeli lektor nie zadzwoni do piętnastu minut po wyznaczonym terminie Uczeń ma prawo do darmowej lekcji. W tym celu Uczeń zobligowany jest natychmiastowo, telefonicznie powiadomienić Biuro Obsługi Klienta w celu potwierdzenia nieobecności lektora.

5.3. Zmiana rozkładu zajęć - W trakcie kursu Uczniowi przysługuje stała zmiana rozkładu zajęć nie częściej niż raz w miesiącu. Uczeń powinien powiadomić o zmianie najpóźniej na 7 dni od dnia poprzedzającego datę zmiany. Zgoda na zmianę czasu zajęć uzależniona jest od dostępności lektora. W pakiecie Semestralnym nie ma możliwości zmiany grafiku zajęć.

6. Przekładanie zajęć

6.1. W pakiecie OPTI uczeń ma prawo do przełożenia zajęć bez straty lekcji jeden raz w miesiącu (w pakiecie 4-godzinnym) lub dwa razy w miesiącu (w pakiecie 8-godzinnym) lub trzy razy w miesiącu (w pakiecie 12-godzinnym) lub cztery razy w miesiącu (w pakiecie 16-godzinnym). O przełożeniu zajęć Uczeń powinien powiadomić mailowo lub telefonicznie Biuro Obsługi Klienta na 5 godzin przed godziną rozpoczęcia przekładanej lekcji. Opcja zmiany terminu zajęć nie jest dostępna w Pakiecie SEMI.

6.2. Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu drugiej (Pakiet OPTI 4x45/60), trzeciej (Pakiet OPTI 8X45/60), czwartej (Pakiet OPTI 12X45/60), piątej (Pakiet OPTI 16X46/60) i kolejnych lekcji w ciągu miesiąca jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako przeprowadzone nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.
6.3. Przełożona lekcja powinna być przeprowadzona w ciągu 7 dni oraz przed datą ostatniej lekcji w pakiecie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przekładane są ostatnie zajęcia w pakiecie. Wówczas przełożona lekcja zostanie przeprowadzona nie później niż ciągu 7 dni od ostatniej lekcji w pakiecie.

7. Zawieszenie kursu

7.1. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności Uczeń może zawiesić opłacony kurs po uzgodnieniu tego faktu z Biurem Obsługi Klienta Smoka Angielskiego Maksymalny okres, na jaki można zawiesić kurs, wynosi trzy miesiące, licząc od momentu ostatniej odbytej lekcji. W przypadku braku wznowienia przez Ucznia kursu w przeciągu trzech miesięcy Organizator przyjmuje, że Uczeń zrezygnował ze szkolenia.

7.2. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu Uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Organizator ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez Ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku przez okres zawieszenia kursu w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia lekcji.

8. Rezygnacja z kursu

8.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia po ukończeniu wykupionego pakietu.
 

8.2. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania grafika zajęć przez Organizatora, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Organizatora nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając wiadomość mailową na adres biuro[at]smokangielski.pl. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

8.3. W przypadku skorzystania przez ucznia z pakietu SEMI, w którym uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej ilości godzin, obowiązują te same zasady co w pkt. 8.1 i 8.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pakietu OPTI.

9. Zaświadczenia

Organizator wystawia nieodpłatnie certyfikat o ukończeniu szkolenia językowego po uprzednim przeprowadzeniu testu i uzyskaniu przez Ucznia pozytywnego wyniku.

10. Sytuacje nadzwyczajne

10.1. W wypadku wystąpienia po stronie Ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcję uznaje się za przeprowadzoną.

10.2 W wypadku wystąpienia po stronie organizatora problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, Uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych, równych ilości zajęć, które nie odbyły się z przyczyn technicznych.

11. Reklamacje

Reklamacja składana przez Ucznia w związku z niesatysfakcjonującym wykonaniem usługi powinna zawierać: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu Ucznia, określenie reklamowanej usługi, uzasadnienie. Reklamację należy przesłać do Biura Obsługi Klienta Smoka Angielskiego na adres: biuro[at]smokangielski.pl

12.Postanowienia dodatkowe

12.1. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lektora na żądanie. W tym celu należy poinformować Biuro Obsługi Klienta.

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany doradcy językowego w trakcie trwania szkolenia.

12.3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronie www.smokangielski.pl, w zakładce "Polityka prywatności".

12.4. Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu stanowi akceptację niniejszego regulaminu.